czwartek, 18 września 2014

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Kto jest zwolniony z uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej?
Świadectwo kwalifikacji jest podstawowym dokumentem, pozwalającym na drogowy przewóz rzeczy lub osób. Jest to wymóg, który nakłada Ustawa o transporcie drogowym, a który dotyczy właściwie wszystkich kierowców zawodowych. Istnieje od tej zasady kilka wyjątków.

Kogo nie dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej?

Świadectwokwalifikacji zawodowej nie jest wymagane między innymi w przypadku kierowców pojazdów:
·         do prowadzenia których jest wymagane prawo jazdy kategorii: A1, A, B1, B, B+E,
·         które osiągają prędkość nie większą niż 45 km/h,
·         wykorzystywanych przez siły zbrojne,
·         wykorzystywanych przez obronę cywilną, ochronę przeciwpożarową lub jednostki bezpieczeństwa / porządku publicznego,
·         poddawanych drogowym testom w celu technicznego rozwoju,
·         celem ich konserwacji albo naprawy, z miejsca zakupu do miejsca odbioru,
·         służących do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy czy przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy,
·         przewożących materiały lub urządzenia niezbędne do pracy kierowcy - ale prowadzenie pojazdu nie może być głównym zajęciem.
Świadectwakwalifikacji zawodowej nie muszą także uzyskiwać kierowcy, którzy:
·         uzyskali prawo jazdy kategorii D / D1 przed 10 września 2008 roku,
·         uzyskali prawo jazdy kategorii C / C1 przed 10 września 2009 roku.
W ich przypadku koniecznością jest przebycie szkolenia okresowego, które pozwala na uzyskanie wpisu do prawa jazdy o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia pojazdów ciężarowych lub autobusów.
Jeżeli więc nie spełniasz wymagań, które pozwalałyby na zwolnienie ze świadectwa kwalifikacji, czeka Cię konieczność zdobycia odpowiednich uprawnień.

Gdy świadectwo kwalifikacji zawodowej jest koniecznością…

Wszyscy pozostali kierowcy, którzy nie zostali objęci zwolnieniem, muszą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dotyczy to kierowców, którzy posiadają:
·         prawo jazdy kategorii D / D1 wydane po 10 września 2008 roku,
·         prawo jazdy kategorii C / C1 wydane po 10 września 2009 roku.
By uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej, koniecznością jest przede wszystkim ukończenie szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej (wstępnej przyspieszonej) lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej (możliwej także w wersji przyspieszonej). Dopiero po zakończeniu szkolenia możliwe jest przystąpienie do egzaminu, którego tylko wynik pozytywny pozwala na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Ponadto, by przystąpić do szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej, należy spełnić następujące warunki:
·         przebywać na terenie Polski
- minimum 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
- studiować na uczelni przez okres przynajmniej 6 miesięcy,
·         posiadanie zaświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego,
·         osoby niebędące obywatelami krajów UE powinny dodatkowo posiadać zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze wykonywania przewozu na rzecz podmiotu działającego na terenie Polski.

Jeżeli na egzaminie uzyskasz wynik pozytywny, musisz przedstawić zaświadczenie lekarskie i badania psychologiczne, a następnie udać się po wpis w prawo jazdy. 

wtorek, 17 czerwca 2014

Testy kwalifikacja wstępnaSkuteczne i efektywne testy on-line dla kandydatów na kwalifikację wstępną

Kwalifikacja wstępna należy do uprawnień, których obowiązkowo wymaga się od kierowcy zawodowego. Szkolenia i egzamin końcowy są uzależnione od kilku czynników, dlatego nie ma jednolitego programu kursu czy egzaminu. Każda z form szkolenia jednak wiąże się z konkretnym zakresem wiedzy, której utrwalanie wspomagają testy on-line. Korzystając z tej formy pomocy w nauce zyskasz wiele możliwości sprawdzenia i utrwalenia wiedzy. Pytania testowe opracowane są na takiej samej zasadzie, jak te przeznaczone na egzamin właściwy, dlatego systematycznie je rozwiązując poznasz szczegółowo obszary wymaganej wiedzy. Zapamiętywanie nie jest procesem łatwym i chociaż pozornie wydaje ci się, że wiadomości opanowałeś, dopiero próba ich zweryfikowania wskazuje, co tak naprawdę pozostało w twojej pamięci.

Testy on-line na kwalifikację wstępną to sposób na wskazanie braków, dzięki czemu sięgniesz do materiałów i uzupełnisz je. Testy nie wymagają specjalistycznego oprogramowania, ani wiedzy w obsłudze, a prosty program bezpośrednio ze strony internetowej przeprowadzi cię przez cały egzamin.

Zobacz sam, ile dzięki nim możesz zyskać.

środa, 26 lutego 2014

Kierowca zawodowy

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Zawód kierowcy, szczególnie dla młodych ludzi, to szansa na stabilizację i stałe zarobki. A jeśli zatrudnienie znajdzie się w firmie świadczącej usługi w transporcie międzynarodowym, to zdobycie konkretnych uprawnień jest również okazją do uzyskania znacznych dochodów. Droga do zawodu kierowcy nie jest prosta, bowiem wymaga ukończenia szeregu kursów i zdobycia odpowiednich kwalifikacji. A im jest ich więcej, tym większe możliwości stwarza późniejsze poszukiwanie intratnego zatrudnienia.

Prawo jazdy zawodowe

Podstawowym dokumentem, jaki musi posiadać zawodowy kierowca jest prawo jazdy, w przypadku samochodów ciężarowych kategorii C. Zakładając, że do zawodu przygotowuje się osoba, która jeździ samochodem, jest ona już również posiadaczem podstawowego prawa jazdy kategorii B, uprawniającego do prowadzenia samochodów osobowych. Jeśli takiego dokumentu nie posiada, chce prowadzić ciężarówkę lub TIR i planuje karierę od podstaw, pierwszym krokiem jest właśnie jego uzyskanie.

Podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w związku z koniecznością zdobycia prawa jazdy na samochody ciężarowe, to:
·         ukończone minimum 18, a najlepiej 21 lat,
·         posiadane prawo jazdy kategorii B.

Do wyboru kandydat na kierowcę ma następujące rodzaje prawa jazdy:
·         prawojazdy kat. C – uprawnia do prowadzenia samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także do prowadzenia ciągników i pojazdów wolnobieżnych;
·         prawojazdy kat. C+E - uprawnia do prowadzenia samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągników wraz z przyczepą;
·         prawo jazdy kat. C1 - uprawnia do prowadzenia samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 7,5 t. z wyjątkiem autobusu, a także do prowadzenia ciągników i pojazdów wolnobieżnych;
·         prawo jazdy kat. C1+E - uprawnia do prowadzenia zespołu pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t., przy czym masa przyczepy nie może przekraczać masy pojazdu ciągnącego.

Szkolenia i uprawnienia zawodowe kierowców

Prawo jazdy jest dokumentem podstawowym, który potwierdza umiejętność prowadzenia samochodów, jednak nie stanowi wystarczającej podstawy do zatrudnienia czy samodzielnego wykonywania usług przewozowych. Wymagane kursy są uwarunkowane wiekiem kandydata.

·         Osoba, która ukończyła 18 lat, ale nie osiągnęła jeszcze 21 roku życia ma obowiązek zaliczyć kurs kwalifikacji zawodowej oraz zdać odpowiedni egzamin. Szkolenie tego typu to 260 godzin teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych, w tym 16 godzin jazdy w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych.
·         Osoba, która ukończyła 21 lat ma obowiązek ukończyć kurs kwalifikacji zawodowej w trybie przyspieszonym. Na kurs składa się 130 godzin teoretycznych, 10 godzin zajęć praktycznych, w tym 8 godzin jazdy w ruchu drogowym i 2 godzin jazdy w warunkach specjalnych.
·         Osoba, która nie ukończyła 21 lat, ale będzie jeździć jedynie samochodami odpowiednimi dla prawa jazdy kat. C1 i C1+E ma obowiązek ukończyć kurs kwalifikacji zawodowej w trybie przyspieszonym. Po ukończeniu 21 lat ograniczenia tonażowe znikają.

Podstawą do uzyskania odpowiedniego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest wykonanie specjalistycznych badań lekarskich. Uprawnienia ważne są 5 lat. Po tym okresie kierowca ma obowiązek przejść 35-godzinne szkolenie okresowe ważne przez kolejne pięć lat. Do kursu kwalifikacji zawodowych i do egzaminu końcowego nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy kat. C. Kwalifikacja dotyczy wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C, wydane po 10 września 2009 roku.

Badania lekarskie dla kierowców

Z uwagi na specyficzne warunki pracy w zawodzie kierowcy konieczne są szczególne predyspozycje fizyczne i psychiczne. Podobnie jak w przypadku szkoleń okresowych, tak i tutaj ważność badań obejmuje okres pięcioletni. Powtarzalność ma na celu wyeliminowanie ewentualnych zmian w stanie zdrowia wynikających z wieku czy ukrytych chorób. 
http://abc-szkolenia.com/badania-lekarskie/

Na komplet badań składa się:
·         ocena ogólnego stanu zdrowia pod kątem takich dysfunkcji, jak choroby narządów słuchu i wzroku, zaburzenia równowagi, cukrzyca, epilepsja, choroby serca czy wysokie ciśnienie krwi, uzależnienia, stale przyjmowane leki i inne tego typu,
·         ocena sprawności ruchowej,
·         ocena stanu psychicznego,
·         badanie okulistyczne pod kątem widzenia zmierzchowego oraz zjawiska olśnienia,
·         dwuetapowe badanie psychologiczne obejmujące testy ogólne na inteligencję, cechy osobowości, temperament oraz zdolności w zakresie szybkości reakcji, koncentracji, podzielności uwagi oraz specjalistyczne badania pozwalaj kace ocenić charakter reakcji na bodźce dźwiękowe i świetlne, czy umiejętność oceny ruchu i prędkości obiektów.

Kursy specjalistyczne dla kierowców

Kierowca, który chce mieć większe szanse zarówno na zatrudnienie, jak i na zarobki powinien też ukończyć przynajmniej jeden kurs specjalistyczny, który rozszerza jego podstawowe kwalifikacje.
Poniżej lista najpopularniejszych kursów specjalistycznych.

·         Kurs ADR – pozwala na przewóz ładunków niebezpiecznych. Zdobycie uprawnień wymaga ukończenia wieku 21 lat oraz kursu doszkalającego. Szkolenie ważne jest przez 5 lat.
·         Kurs HDS – pozwala na obsługę takich urządzeń, jak hydrauliczny dźwig samochodowy. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Uzyskane kwalifikacje mają charakter bezterminowy.
·         Kurs pojazdy uprzywilejowane – uprawnia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Egzamin kwalifikacyjny gwarantuje uprawnienia bezterminowo.
·         Kurs do obsługi UNO (nalewaki cystern) – uprawnia bezterminowo do napełniania i opróżniania zbiorników cystern z materiałów niebezpiecznych, jest zakończone egzaminem TDT.
·         Kurs przewozu żywych zwierząt – uprawnia do transportu żywego inwentarza. Licencja obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Kursy uzupełniające dla kierowców

Poza kursami specjalistycznymi, które gwarantują zatrudnienie w firmach zajmujących się specyficznymi transportami, każdy kierowca zawodowy powinien także ukończyć wspomagające szkolenia uzupełniające.

·         Szkolenie z rozliczenia i ewidencji czasu pracy kierowców – przekazujące wiedzę z zakresu ustalania grafików pracy kierowców oraz stosowania się do przepisów w zakresie czasu jazdy i odpoczynków.
·         Szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych – przekazujące wiedzę z zakresu instalacji, obsługi i odczytywania danych z tachografów obowiązujących w samochodach powyżej 3,5 t.
·         Szkolenie z zakresu mocowania ładunków – wpajające wiedzę z zakresu bezpiecznego przewozu ładunków bez narażania ich na zsunięcie się czy uszkodzenie.
·         Wizerunek firmy – szkolenia dla właścicieli firm przewozowych.


Nie wszystkie kursy są obowiązkowe w zawodzie kierowcy jednak z uwagi na płynność rynku pracy i planowanie własnego rozwoju im więcej posiada się kwalifikacji, tym większa szansa na lepsze zatrudnienie, oraz wyższe zarobki, dlatego warto w siebie inwestować już na początku kariery.

Więcej informacji na naszej stronie: http://abc-szkolenia.com/pytania-i-odpowiedzi/

sobota, 8 lutego 2014

Szkolenie okresowe kierowców Warszawa

Szkolenia okresowe to konieczność dla kierowców zawodowych, którym zależy na przedłużeniu ważności Świadectwa Kwalifikacji o kolejnych 5 lat. Chcesz zatrzymać swoje uprawnienia w tym zakresie? Już teraz skorzystaj z oferty ośrodka ABC-Szkolenia, zapisując się na kurs
.
Szkolenie okresowe prowadzone jest w sposób ciekawy i przystępny. Wykładowcy dokładają wszelkich starań, by zaktywizować kursantów. Posiadają niezbędne kwalifikacje, dlatego kurs przeprowadzany jest na najwyższym poziomie.

Zajęcia trwają 35 godzin lekcyjnych, a zakres tematyczny uwzględnia moduły zgodne z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie okresowe organizowane jest w każdy piątek. Specjalnie z myślą o osobach zapracowanych stworzyliśmy kurs w formie e-learningowej, dzięki czemu możesz odbyć szkolenie w dowolnym terminie.

Już teraz skontaktuj się z nami, by uzyskać pełne informacje. Gwarantujemy atrakcyjne ceny oraz solidne podejście naszych wykładowców. 

Cena szkolenia okresowego kierowców


abc-szkolenia.com

Zapraszamy na naszą stronę internetową: abc-szkolenia.com

niedziela, 19 stycznia 2014

Kwalifikacja wstępna przyspieszona Warszawa

Spełniasz wymagania, by stać się uczestnikiem szkolenia na kwalifikację wstępną przyspieszoną? Już teraz zapisz się na kurs organizowany przez ośrodek ABC-Szkolenia.

Zajęcia prowadzone w trybie przyspieszonym (140 godzin lekcyjnych zamiast 280 godzin) to propozycja przeznaczona dla osób, które:
·         posiadają prawo jazdy wydane po 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i chcą rozpocząć pracę po 21 roku życia,
·         posiadają prawo jazdy wydane po 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Ośrodek ABC-Szkolenia posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia kierowców zawodowych. Setki zadowolonych kursantów, którym udało się zdobyć Świadectwo Kwalifikacji świadczą o profesjonalnym podejściu do nauczania i przygotowania do egzaminu.

Organizowane przez nas kursy mają nie tylko formę wykładów. Dostępny jest jako szkolenie e-learningowe, dzięki któremu zajęcia mogą odbywać się w wygodnym dla Ciebie terminie.


Skontaktuj się z nami już teraz, by poznać szczegóły oferty i skorzystać z atrakcyjnej oferty cenowej.

sobota, 30 listopada 2013

Prawo jazdy kat C


Umiejętność prowadzenia samochodu ciężarowego to obecnie bardzo przydatne kwalifikacje, dzięki którym możesz łatwiej znaleźć zatrudnienie w wielu branżach związanych z transportem. Aby taki zawód wykonywać, musisz się legitymować prawem jazdy kategorii C uzyskanym po ukończeniu kursu przygotowawczego oraz zdanym egzaminie. Prawo jazdy kategorii C uprawnia do prowadzenia pojazdów powyżej 3,5 tony i ciągników, za wyjątkiem autobusów pasażerskich.

Z oferowanego przez ABC-Szkolenia kursu specjalistycznego możesz skorzystać, jeśli spełniasz określone wymagania. Zalicza się do nich:
·        -  już posiadane prawo jazdy kategorii B,
·        -  wiek 21 lat,
·       -   orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań fizycznych i psychologicznych do prowadzenia dużych pojazdów.

W szczególnych wypadkach, do których należy ukończony wcześniej kurs kwalifikacji wstępnej możesz przystąpić do kursu osób w wieku lat 18-tu.
Szkolenie kierowców kategorii C ma charakter wszechstronny i obejmuje zarówno godziny zajęć teoretycznych, jak i praktykę. Z uwagi na posiadane wcześniej prawo jazdy kategorii B i teoretyczną znajomość przepisów oraz zasad poruszania się po drogach na kursie większy nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne. Jako uczestnik masz obowiązek odbyć 30 godzin praktycznej jazdy, z których część odbędzie się na placu manewrowym.

·         odświeżenie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego,
·         poznanie specyfiki ciężkich pojazdów transportowych i ciągników,
·         praktyczne doskonalenie umiejętności manewrowania i oceny możliwości takiego pojazdu
·         przygotowanie do dwuetapowego egzaminu.

Dzięki przyjaznej atmosferze zajęć i doskonale przygotowanym instruktorom umiejętności będziesz opanowywać w sposób bezstresowy i z pewnością zaprzyjaźnisz się z dużymi pojazdami.
Doświadczeni instruktorzy przygotują Cię do egzaminu teoretycznego i praktycznego w sposób rzetelny, gwarantując wysoki poziom zdawalności.

Wybór kursu na prawo jazdy kategorii C nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji w przypadku gdyby nie udało Ci się zaliczyć egzaminu, a staje się dla Ciebie szansą na dodatkowe kwalifikacje i lepszą pracę.
Skorzystaj z oferty i rozwiń zakres swoich umiejętności zawodowych.